Česká pošta jako největší zaměstnavatel v ČR si je vědoma své odpovědnosti vůči zaměstnancům, klientům i prostředí, ve kterém podniká, a proto v rámci své strategie společenské odpovědnosti založila v prosinci 2016 firemní nadaci. Hlavním posláním Nadace České pošty je pomáhat lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. A také podporovat konkrétní projekty zaměřené na zdraví a zlepšování kvality lidského života.

Nadace České pošty je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 1452, IČO: 05654912.

Účel nadace vychází z usnesení vlády České republiky č. 334/1999, které stanoví účely, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky, a jedná se o účel veřejně prospěšný i dobročinný. Účelem nadace, pro který se nadace zřizuje, je:

  • podpora projektů v oblasti sociální a zdravotní péče a ochrany lidského zdraví,
  • podpora v oblasti školství, vědy a péče o mládež,
  • podpora komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti v souladu s účely dle usnesení vlády,
  • poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci,
  • podpora kultury a ochrany přírody,
  • ochrana životního prostředí a podpory projektů trvale udržitelného rozvoje,
  • podpora jednotlivců při opatřování nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek,
  • a další podpora subjektů (fyzických i právnických osob) v souladu s účely dle usnesení vlády.

Podívejte se na programy, kterým se věnujeme

Informace o zpracování osobních údajů

 

Nadace České pošty zpracovává a eviduje osobní údaje žadatelů o příspěvek od nadace a dále osob, které příspěvky nadaci poskytli. Nadace tímto informuje dotčené subjekty údajů, že jejich osobní údaje a citlivé osobní údaje, obsahující základní identifikační údaje, elektronický kontakt a informace související s poskytovaným příspěvkem od nadace, eviduje v souvislosti s činností nadace, tj. pro účely účetní, daňové a v případě žadatelů o příspěvek také pro účely posouzení důvodů při rozhodování o nadačním příspěvku a pro případné uzavření darovací smlouvy.

Osobní údaje nadace zpracovává pouze po omezenou dobu, nutnou pro posouzení žádosti o příspěvek, a následně ukládá po dobu deseti let od uzavření darovací smlouvy nebo od poskytnutí příspěvku. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze osobám k tomu v rámci nadace oprávněným a zavázaným mlčenlivostí. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně, v písemné i elektronické podobě. Subjektům údajů náleží právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, jakož i další práva stanovená dle platných právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů a nadace je připravena výkon těchto práv subjektům údajů umožnit.